Từ 01/10/2019, sẽ kiểm soát đặc biệt đối với một số tổ chức tín dụng

Khi có nguy cơ mất, mất khả năng chi trả, thanh toán, tổ chức tín dụng phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Thông tư nêu rõ các trường hợp tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt khi có nguy cơ mất khả năng chi trả khi thiếu hụt tài sản có tính thanh khoản cao ở mức 20% trở lên tại thời điểm tính toán tỷ lệ khả năng chi trả dẫn đến không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Luật Các TCTD, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong thời gian 03 tháng liên tục.

TCTD mất khả năng chi trả khi không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu theo quy định của NHNN, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định của NHNN và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 01 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

TCTD có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 thấp hơn 4% trong thời gian 06 tháng liên tục và có tỷ lệ giữa tổng nợ xấu theo quy định của NHNN, nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được so với tổng nợ theo quy định của NHNN và nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được ở mức 10% trở lên tại thời điểm liền sau 06 tháng liên tục mà tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 của TCTD thấp hơn 4%.

TCTD mất khả năng thanh toán khi không có khả năng thực hiện thanh toán nghĩa vụ nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nghĩa vụ nợ đến hạn thanh toán.

Khi có nguy cơ mất, mất khả năng chi trả, thanh toán, TCTD phải kịp thời báo cáo NHNN về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với NHNN.

Căn cứ vào thực trạng, mức độ rủi ro trong hoạt động của TCTD, Thống đốc NHNN hoặc Giám đốc NHNN chi nhánh xem xét, quyết định: Đặt TCTD vào kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Giám sát đặc biệt là việc đặt TCTD dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp từ xa, kiểm tra tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Kiểm soát toàn diện là việc đặt TCTD dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN thông qua hoạt động chỉ đạo, kiểm soát trực tiếp tại chỗ của Ban kiểm soát đặc biệt đối với hoạt động hằng ngày của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

NHNN công bố thông tin kiểm soát đặc biệt TCTD thông qua một hoặc một số hình thức sau đây: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của NHNN; đăng trên báo trung ương hoặc địa phương nơi TCTD được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính ít nhất 3 số liên tiếp; công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Hội đồng thành viên hoặc Đại hội thành viên của TCTD được kiểm soát đặc biệt…


Nguồn: Báo Tài Chính