8 gạch đầu dòng giúp hiệu trưởng nhanh chóng nâng “chất” đội ngũ

ngày 08/10/2015

Thầy Nguyễn Văn Quề - Hiệu trưởng Trường THCS Trường THCS Đa Lộc (Ân Thi, Hưng Yên) - cho rằng: Để thực hiện được mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thực sự tích cực và sáng tạo.

8 gạch đầu dòng giúp hiệu trưởng nhanh chóng nâng “chất” đội ngũ

Muốn vậy, theo thầy Nguyễn Văn Quề, các nhà quản lý giáo dục trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này cần làm tốt 8 vấn đề.

Xây dựng chiến lược

Thứ nhất, các nhà quản lý giáo dục phải xây dựng được một Chiến lược ngắn hạn và dài hạn sát với thực tiễn nhà trường của việc bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ nhà giáo của nhà trường mình.

Mục tiêu là bám sát tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực, kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đối với nhà giáo của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và yêu cầu đổi mới toàn diện sự nghiệp giáo dục trong thời kì đổi mới, hội nhập của đất nước.

Đồng thời, nhà quản lý phải có những giải pháp năng động, sáng tạo sát với thực tiễn nhà trường, để thực hiện mục tiêu Chiến lược. Định kì có sự rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và giải pháp đề ra.

Việc làm này giúp nhà quản lý giáo dục biết ở từng giai đoạn cần tập trung cao vào bồi dưỡng mục tiêu nào? mục tiêu nào hiệu quả thấp, tìm ra nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp khắc phục...

Coi trọng bồi dưỡng phương pháp luận những vấn đề mới

Thứ hai, cần coi trọng khâu bồi dưỡng phương pháp luận những vấn đề mới, theo yêu cầu từng giai đoạn đổi mới sự nghiệp giáo dục; những vấn đề trong thực thi nhiệm vụ giáo dục mà vốn hiểu biết, kinh nghiệm của nhà giáo còn ít, trình độ không đồng đều trước khi giao nhiệm vụ.

Có như vậy, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và những điều thu nhận được qua thực tiễn giáo dục trong đội ngũ nhà giáo và hiệu quả bồi dưỡng của nhà quản lý về những lãnh vực đó mới cao.

Đặc biệt coi trọng tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh

Thứ ba, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhà trường

từng năm học, người quản lý phải đặc biệt coi trọng tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng, dân chủ, cởi mở và thân thiện;

Phải đặt mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo tích hợp với từng mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường bằng những biện pháp quản lý giáo dục tích cực; để nhà giáo thông qua thực thi nhiệm vụ giáo dục được giao, hình thành được những phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục mà nhà quản lý mong muốn.

Lên kế hoạch nhiều hình thức giáo dục ngoại khóa

Thứ tư, trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính khoá và giáo dục ngoài giờ lên lớp, người quản lý phải tạo được nhiều hình thức tổ chức sáng tạo và luôn có sự đổi mới, cuốn hút, thân thiện và thi đua rèn luyện trong đội ngũ nhà giáo và học sinh.

Thực tiễn cho thấy, trường nào làm tốt vấn đề này thì đội ngũ giáo viên sẽ trưởng thành nhanh, thành đạt nhiều, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh cũng được nâng cao.

Luân phiên tham gia lãnh đạo, chỉ đạo

Thứ năm, phải có kế hoạch để mọi nhà giáo đều có cơ hội tham gia vào các lĩnh vực đời sống giáo dục nhà trường, không chỉ thực thi nhiệm vụ với tư cách là người thừa hành lãnh đạo, chỉ đạo mà còn luân phiên được tham gia lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi các nhiệm vụ được giao, để rèn năng lực và kĩ năng quản lý giáo dục.

Thứ sáu, tạo được sự phối hợp một cách đồng bộ giữa các biện pháp bồi dưỡng toàn diện đội ngũ nhà giáo của nhà quản lý giáo dục với các tổ chức chính trị nhà trường và các tổ chức chính trị xã hội địa phương. Có như vậy thì hiệu quả của các biện pháp bồi dưỡng của nhà quản lý giáo dục mới cao.

Thứ bảy, gắn kết việc tổ chức các hoạt động giáo dục nhà trường với phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và các tổ chức chính trị xã hội các cấp để bồi dưỡng năng lực và kĩ năng tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội cho đội ngũ nhà giáo.

Tạo điều kiện giáo viên tự học, bồi dưỡng

Thứ tám, không chỉ chú ý nâng cao trình độ chuyên môn vượt chuẩn đào tạo cho đội ngũ, người làm quản lý cần đặc biệt coi trọng tạo phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên, khích lệ việc tự học và đi đào tạo dài hạn bằng các hình thức thích hợp.

Các lĩnh vực đào tạo có thể là lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, quản lý giáo dục; Tin học; Tiếng Anh … Đây đều là điều kiện quan trọng giúp nhà giáo làm tốt các chức năng giáo dục và đáp ứng được yêu cầu không ngừng đổi mới của sự nghiệp giáo dục hiện nay.

Nguồn GDTĐ